Home page
My shopping cart
Contact us

TERMS AND CONDITIONS


1. SUBJECT

This Document is the terms and conditions of the use of Shapata.com and the Shapata mobile app that govern the use of Shapata.com and the Shapata mobile app, including the conclusion of a purchase contract with the Seller.

2. SELLER DETAILS

2.1. Shapata Ltd is a company with headquarters and address of registration in Bulgaria, Gabrovo, 70 Mogilyov Blvd. and UIC 204396442 in the Commercial Register of Bulgaria and address for correspondence:

Bulgaria,
Gabrovo,
70 Mogilyov Blvd.,
+359 877 47O 664
sales@shapata.com
"Shapata.com", "us", "we" or "our" means Shapata ltd.

2.2. SHAPATA.COM is an online store of Shapata Ltd. and will be called the "Website"

2.3. You can contact us on above listed address or by using our contact form at this website

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние на електронния магазин на сайта.

3.2. Продавач – „Шапата“ ООД, наричано за краткост Шапата.

3.3. Клиент – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

3.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

3.6. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими продукти“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува

3.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Шапата и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Шапата, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

3.8. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Сайта.

3.9. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Сайта, марката Шапата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.11. Съдържание:

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Шапата на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• данни относно Продавача.

3.12. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.13. Транзакция – действието от страна на Шапата по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.14. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Шапата са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Шапата по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. Шапата има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Шапата ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. Шапата полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Шапата уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Шапата предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.11. Сайта може да съдържа линкове към други сайтове. Шапата не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Шапата от негово име.

5.2. Шапата ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Шапата прави по електронен път (имейл) или по телефон.

5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Шапата уведомява за това Клиента чрез имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че продуктът от поръчката е изпратен.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Шапата си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Шапата по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към служител на Шапата, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Шапата не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт в раздел „Помощ”.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Шапата си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.5. Шапата може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.

6.6. Всички цени на Продуктите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) или друга избрана от Клиента валута с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Шапата се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Шапата прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Шапата препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Шапата.

8.2. Шапата има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между Шапата и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Шапата последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Шапата върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Шапата.

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Шапата за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Шапата и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Шапата, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Шапата няма да се счита за съгласие от страна на Шапата да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Шапата.

8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Шапата.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Шапата във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Шапата да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Шапата ще изпълни поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Шапата да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

9.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Шапата в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Шапата. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес "Шапата" ООД, гр. Габрово, бул. Могильов №70, 5300, като междувременно уведоми Продавача за това на sales@shapata.com или на телефон 0877 470 664. В случай, че клиента се откаже от договора след извършено предаване на продукта/продуктите към куриерска фирма, клиента се задължава да поеме всички транспортни разходи за връщането им до адреса на продавача.

9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Шапата, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.10. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими продукти“, в която може да създава Списъци.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Шапата, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Шапата неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Шапата има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Шапата може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Шапата няма задължение да пази така получената информация като конфиденциална, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на Шапата (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Шапата или трети лица, партньори на Шапата, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Шапата може да разработи общи програми за офертиране на Продуктите на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на Шапата Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Шапата, регистрирано в регистъра на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ под №427623 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани

12. РЕКЛАМА

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Продуктите, обявени на Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5. Шапата издава фактура за всяко плащане по Поръчка, при желание посочено от Клиента при закупуване на продукт закупен през Сайта на Шапата.

13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

13.7. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл sales@shapata.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цената на доставката на Поръчка зависи от избрания метод на доставка и е изрично посочен преди въвеждането на поръчката на Сайта към Шапата.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Продукти на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Някои от продуктите са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от Шапата.

15.3. Гаранционните сертификати, издадени от самия Шапата, могат да бъдат намерени на Сайта.

15.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да копирате от тук:


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До ………………………


/името на търговеца/


……………………………………………………………………..


/адрес, ЕИК/


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


…………………………………………………. /описание на продукта/


Стоката е поръчана на ………………….


Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


………………………………………………………………………../Име на потребителя/


гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/………………. …………………………….


/Дата/ /Подпис на потребителя16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. Шапата е регистриран в Комисията за защита на личните данни под №427623.

18.2. Съгласно изискванията на закона Шапата е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

18.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

18.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Шапата, която е регистрирана в Комисията за защита на личните данни под №427623, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 18.3 от настоящите общи условия.

18.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от Българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 18, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

18.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: България, Габрово, бул. Могильов №70, 5300, на вниманието на "Шапата" ООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

18.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: България, Габрово, бул. Могильв №70, 5300, на вниманието на "Шапата" ООД, според следните цели:

• поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на закона относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;

• преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със закона относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;

• уведомление до трети страни, на които са били личните данни, са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

18.8. Купувачът се съгласява и разрешава на Шапата да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Шапата може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Продукти, застрахователни дружества.

18.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на Българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Шапата и Kлиента ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните Български съдилища в Община Габрово без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

1. Вашият акаунт

Шапата ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез влизането/използването на Сайта Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.

Когато се регистрирате в Сайта, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.

Шапата си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Сайта, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът до Сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.

Шапата ще положи всички усилия да осигури достъп до Сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2.Политика за конфиденциалност

Шапата разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.

Препоръките на Шапата:

• Пазете паролата си!

• Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.

• Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!

• Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;

• Често сменяйте паролата!

• Не разгласявайте лична информация!

Шапата няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Сайта или номера на кредитната/дебитната си карта. Шапата няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Шапата.

Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).

Автентичните имейли на Шапата са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@shapata.com”

Не са автентични имейли от Шапата, които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.shapata.com

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “shapata“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите, че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Шапата.

3.Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Сайта, ще бъде обработена от "Шапата" ООД.

Шапата гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от Шапата за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Шапата използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и Сайта за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Сайта.

Шапата запазва всякаква информация, поставена на Сайта или изпратена по друг начин от Клиенти.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във Шапата, за търсене на продукти в Сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в Сайта или тогава, когато общувате със служители на Шапата.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, ЕГН, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Шапата, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Шапата може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Сайта за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите Сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Шапата публикува реклами, съдържание или анализи, Шапата може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Шапата може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на ШапатаОферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента.

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на Шапата.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на Шапата, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от Шапата, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Шапата, моля, посетете страницата за отказване на абонамента.

Шапата Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в Шапата, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.

Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Шапата, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Шапата.

Шапата събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани линкове Overture).

Достъпни на Сайта данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със Сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa Шапата.

Чрез регистрирането в Сайта, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Шапата (дружеството "Шапата" ООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Шапата и от партньори по договор на Шапата за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Шапата, и на трети лица, с които Шапата има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;

• Участие в конкурси, промоции;

• Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в Сайта, администриране т.н.);

• Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

• За да осигури достъпа до ограничени раздели на Сайта;

• Пазарни изследвания;

• Следене на продажбени данни.

Шапата може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Шапата, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Шапата ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

Използвайки имейл адрес sales@shapata.com, Клиентите могат да:

– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;

– да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;

– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.

4. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този Сайт, формата, текстът, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Шапата, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този Сайт (съдържание), са собственост на Шапата.

Шапата може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този Сайт не дава на Клиента права за препродажба или търговско използване на Сайта или съдържанието му.

Клиентите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Шапата, да направят копия на Сайта или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Шапата.

Достъп /използване на този Сайт не се разрешава на Клиент с цел той да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този Сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Шапата.

Клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на Сайта, без изричното писмено съгласие на Шапата.

Чрез представяне на информация или материали чрез този Сайт Клиентът се съгласява да предостави на дружеството "Шапата" ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така Клиентът се съгласява, че дружеството "Шапата" ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, ноу-хау или техники, изпратени чрез Сайта www.shapata.com или мобилното приложение на shapata. Дружеството "Шапата" ООД няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство има други изисквания в това отношение.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Политика за използване на бисквитки

Тази политика се отнася до бисквитки и уебсайтовете, поддържани от „"Шапата" ООД дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Габрово, бул. Могильов №70, с адрес за кореспонденция България, гр. Габрово, бул. Могильов №70 с рег. № в Търговския регистър на България ЕИК 204396442, наричано за краткост “Шапата” ООД и администриращо сайта Shapata.com и мобилното приложение Shapata.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален идентификационен номер. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на "бисквитките"

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Какви бисквитки използваме?

Shapata.com използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Използваните от Shapata.com бисквитки са конфигурирани от самия уебсайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo.

Използваме "бисквитки" на трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация. Някои "бисквитки" на трети страни се определят от услуги, които се използват в нашите страници и не са под наш контрол. Също така използваме "бисквитки" на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Съдържат ли бисквитките лична информация и какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Ще свържем Вашите "бисквитки" с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил. Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Съхраняване на лични данни и изтриване на бисквитки

Ние не запазваме Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете "бисквитките" от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате "бисквитките", няма да можете да се възползвате от всички функции.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на вашият браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и опцията „помощ“ на браузъра си за повече подробности.

Допълнителна информация за "бисквитките", в това число и за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/